Polityka prywatności

Realizując obowiązek wynikający z art. 13 ust. 1 i ust. 2 i 14 ust. 1 i 2 RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ), informujemy, że:

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest AGAM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łyskach, Łyski 77N, 16-070 Choroszcz („Administrator”).

 

W STOSUNKU DO KLIENTÓW BĘDĄCYCH OSOBAMI FIZYCZNYMI

 

 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora związanych z przygotowaniem, zawarciem i realizacją umów sprzedaży lub dostawy.
 • Pana/Pani dane osobowe przetwarzane na podstawie:
 • obowiązku ciążącego na Administratorze w zakresie obowiązujących przepisów prawa związanych z przygotowaniem, zawarciem i realizacją umów, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (na podstawie art. 6 ust.1  lit b) RODO.
 • konieczności wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w zakresie rozliczeń finansowych oraz wypełnienia obowiązków podatkowych, (art. 6 ust. 1 lic c) RODO),
 • naszego prawnie uzasadnionego interesu – w celach archiwalnych (dowodowych) oraz w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami w będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
 • Do Pani/Pana danych mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające), firmy księgowe, prawnicze, informatyczne, firmy oferujące hosting.
 • Pani/Pana dane będą przechowywane związanie z zawarciem umowy przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tymi umowami, rok dłużej niż maksymalny termin przedawnienia roszczeń, przy czym dodatkowy rok został przewidziany na wypadek roszczeń zgłoszonych w ostatniej chwili.

 

W STOSUNKU DO KONTRAHENTÓW I OSÓB DO KONTAKTU WYZNACZONYCH PRZEZ KONTRAHENTÓW

 

 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji i rozliczenia zawartej pomiędzy stronami umowy oraz obowiązków wynikających z przepisów prawa.
 • Pani/Pana dane osobowe zostały nam przekazane bezpośrednio od Pana/Pani, a jeżeli jest Pan/Pani pracownikiem kontrahenta upoważnionym do kontaktu z Administratorem – dane pozyskaliśmy z umowy z kontrahentem. Pani/Pana dane mogły zostać przez nas pozyskane również ze źródeł powszechnie dostępnych (właściwe rejestry).
 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w związku z wykonaniem umowy łączącej Panią/Pana i Administratora umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO) oraz wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w związku z realizacją umowy pomiędzy stronami (art. 6 ust. 1 lit c RODO). Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu – w celach archiwalnych (dowodowych) oraz w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami w będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
 • Pani/Pana dane jako osoby wyznaczonej do kontaktu ze strony kontrahenta obejmuję imię i nazwisko, nr telefonu i służbowy adres poczty elektronicznej. W przypadku kontrahentów dane osobowe obejmują dane niezbędne do rozliczeń podatkowych oraz dane ujawnione w publicznych rejestrach.
 • Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty dostarczające i utrzymujące infrastrukturę IT i hosting, zewnętrzna firma księgowa oraz upoważnieni pracownicy Administratora i organy publiczne oraz podmioty, z którymi Administrator podpisał stosowne umowy powierzenia.
 • Pani / Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wykonania umowy, a po jej zakończeniu będą przechowywane przez okres konieczny do dochodzenia przez Panią/Pana ewentualnych roszczeń (okres przedawnienia roszczenia) ewentualnie przez okres dochodzenia roszczeń na gruncie prawa podatkowego, w zależności od tego, który okres upływa później.

 

 1. Ma Pani / Pan prawo żądania dostępu do Pani / Pana danych osobowych, żądania ich sprostowania, żądania ich usunięcia oraz żądania ograniczenia ich przetwarzania oraz do przenoszenia danych/ prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych/ cofnięcia zgody wobec danych przetwarzanych na podstawie Pani/Pana zgody.
 2. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 3. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne do realizacji przez Administratora wymogów wynikających z przepisów prawa. W przypadku niepodania danych osobowych niemożliwa będzie realizacja umowy.
 4. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.